Maandelijks archief: december 2014

Als het nieuwe komt, wijkt het oude

Voor veel mensen kan deze tijd ontmoedigend zijn. Het lijkt alsof veel dingen die vroeger werkten niet meer werken. We zijn gaan geloven dat de materiële wereld de enige werkelijkheid was. We hebben ons geluk gezocht in geld,werk, bezittingen, roem, positie, macht en tegelijkertijd hebben we ons ook verloren gevoeld. De snelheid en de hoeveelheid aan informatie heeft ons weg gehaald bij rust,ruimte en aandacht voor onszelf en de ander. De oorspronkelijke bron, die in onszelf is zijn we vergeten. Ons verlangen naar liefde en bevrediging proberen we van buitenaf te pakken te krijgen. We hebben het gevoel dat het leven en de ander ons niet geeft, wat we nodig hebben. De leegheid die we in onszelf voelen, willen we opvullen. We durven geen risico’s te nemen. Creativiteit verdwijnt. We laten onszelf en de ander los. All-een wordt eenzaam.

De waarheid over deze aarde is echter anders! De aarde is een oneindig mooie en voedende plek om te zijn. Bewust-zijn maakt dat je het contact kan ervaren met de rust in je-zelf. Stel je voor, dat je morgen, de eerste dag van het nieuwe jaar, begint met er op te vertrouwen dat er een natuurlijke levensstroom is. Door gehechtheid los te laten en te accepteren wat er is, raak je ontspannen. Kun je jezelf zijn. Door te stoppen met wat niet werkt en te onderzoeken wat wel werkt, zet verandering zich van-zelf in. Vervulling kun je vinden in wat je dagelijks doet. Niet later, maar nu. Door te zijn wie we echt zijn, kunnen we doen waartoe we ons geroepen voelen en zullen we krijgen wat we graag willen.Dat vraagt moed!! Wat een uitdaging voor het nieuwe jaar, om echt het nieuwe te laten ontstaan en het oude vaarwel te zeggen, vol vertrouwen. Ik wens jullie een mooie overgang naar het nieuwe jaar!!

En nu Samen

Waarom?
Vanuit de behoefte aan innovatie en verandering zien we steeds meer betrokkenheid van burgers en samenwerking tussen diverse partijen (burgers, belangenorganisaties, overheid, bedrijfsleven, onderwijs, werknemers , bestuurders etc.). In deze samenwerking kan het gebeuren dat er discussie en polarisatie ontstaan en de focus gaat liggen op het overtuigen van de ander. Men ervaart verlies van contact, onveiligheid en verlies van integriteit. Dit kan leiden tot een niet effectieve samenwerking of zelfs tot het verbreken van de samenwerking op een onplezierige manier. Het besef dat het gaat om het overkoepelende belang of doel, is onvoldoende aanwezig en het persoonlijk belang of het (ongrijpbare) belang van de eigen organisatie gaat overheersen.

Wanneer?
Als partijen:
* zich bewust zijn van spanningen en tegenstellingen
* (nog) in staat zijn om daar rationeel mee om te gaan
* open staan voor samenwerking en het proces aan willen gaan met begeleiding

Wat doen wij:
We faciliteren groepen die willen werken naar één gemeenschappelijk doel, waarbij alle belangen binnen de groep worden afgestemd. Het is onze kracht om dit op een manier vorm te geven die helpt verschillen te overbruggen en de verbinding tussen groepsleden versterkt. Door te kijken naar een gemeenschappelijk doel, gaan mensen minder vanuit persoonlijk belang spreken (ik) en meer vanuit het groepsbelang (wij). Dit leidt tot meer individuele ruimte en zoeken naar verbinding met het gemeenschappelijke doel. Gelijkwaardigheid van alle deelnemers is hierbij het uitgangspunt. Door de werkwijze die we aan bieden, wordt de kracht van diversiteit omgezet in een sterke verbondenheid.

Werkwijze
Fase een: Er wordt een voorgesprek gevoerd met alle leden van de groep. In dit gesprek staat het probleem centraal: welk gemeenschappelijk probleem wordt ervaren en wat is de impact van een oplossing? In dit voorgesprek wordt ook gekeken of er bereidheid is om op een open manier naar een gemeenschappelijk doel te werken en of de begeleiders in hun rol worden geaccepteerd door de groep.

De volgorde van de inzet van de volgende fases is afhankelijk van het resultaat van het voorgesprek dat met de groep plaats vindt.

Fase twee: In de tweede fase luisteren de mensen naar elkaar en erkennen elkaars gedachten, gevoelens en behoeften. Deze vorm heet dialoog en door de methodiek van niet-reageren maar luisteren ontstaat er meer begrip en erkenning van verschillen. Het contact herstelt en men wordt zich bewust van eigen gedrag en patronen. Men beseft
weer meer waar het eigenlijk over gaat.

Fase drie: In de derde fase worden de aannames benoemd en onderzocht De aannames worden verbonden met het gemeenschappelijke doel. Het kan zijn dat hierbij waarden die ten grondslag kunnen liggen aan de aannames, worden benoemd en geconcretiseerd. Er ontstaat een herziening van het beeld van het probleem.

Fase vier: In deze fase zijn er twee mogelijkheden. Er kan door de voorgaande fases opnieuw verbinding in de groep zijn ontstaan. Het gemeenschappelijk doel wordt dan door iedereen erkend. Het is dan mogelijk om een “samenwerkingsplan” te maken. Leden nemen hierin eigenaarschap voor persoonlijke en gemeenschappelijke doelen. Een andere uitkomst van het proces betekent dat de samenwerking niet voortgezet wordt. De groepsleden kunnen dan op een positieve en respectvolle manier de samenwerking beëindigen.

Wat leer je?
In het proces komen de volgende vaardigheden aan bod:
* Op een gelijkwaardige manier communiceren
* Tijd nemen
* Echt contact maken
* Reflecteren
* Luisteren
* Opnieuw nadenken
* Bezonnen spreken
* Zoeken naar overeenkomsten
* Metacognitie ontwikkelen ( jezelf kunnen zien in het licht van de ander)
* Niet-weten toelaten
* Aannames onderzoeken

Voor wie:
* Publieke en commerciële sector: samenwerking tussen diverse groepen zoals cliënten, werknemers, bestuurders of burgers
* Organisaties waarin samenwerking (tussen afdelingen of binnen een afdeling) een thema is
* Belangengroeperingen die samen (willen) werken (verschillende groepen die met één thema bezig zijn zoals de aanleg van een weg, natuurbeheer of bewonersbelangen)
* Individuen die in een groep samen (willen) werken (bijvoorbeeld wijkpanels, besturen of stichtingen)
* Innovatieprocessen waar diverse groeperingen samenkomen (wetenschap, onderwijs, cultuur, bestuur) om te werken aan vernieuwende ideeën, maar vastlopen op de verschillen

De begeleiders
Anne van der Werff, MSc. (Master of Educational Sciences) en Ingrid Weurman.

De samenwerking van Ingrid met Anne is nieuw en geeft meerwaarde in het begeleidingsproces bij groepen !
De bijdrage van Anne in het proces ligt met name bij het observeren, opmerken, verbinden en verhelderen. Ze beschikt over de vaardigheden om van een afstand te luisteren en verbanden te zien. De inzichten die Anne daardoor opdoet, deelt ze met de groep, zodat de groep als geheel verder kan in het proces.
In haar leven is Anne telkens op zoek naar de balans tussen hart en hoofd, mens en techniek, creativiteit en logica.